Home Vijesti BiH Današnjom odlukom Suda ukida se monopol notara u FBiH

Današnjom odlukom Suda ukida se monopol notara u FBiH

867
0

Današnjom odlukom Ustavnog suda FBiH ukida se monopol notara u FBiH

Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je danas da određene odredbe Zakona o notarima (član 6. stav 2., članovi 27. i 73. – “Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02) nisu u skladu s Ustavom FBiH, a radi se o predmetu/zahtjevu za ocjenu ustavnosti koji je u ovom sudu uputila bivša potpredsjednica FBiH Spomenka Mičić.

Podsjetimo, na javnoj raspravi 2. decembra 2015. godine razmatrana su brojna pitanja koja se tiču osporenih zakonskih odredbi, kojima je, prema podnositelju zahtjeva, “bitno reducirano pravo građana i pravnih osoba da po vlastitom izboru odlučuju da li će pravne usluge zatražiti od advokata ili notara, te uspostavljen monopolski položaj notara u odnosu na advokaturu za izuzetno širok spektar pravnih poslova i radnji, a za čije su izvršenje jednako kompetentni i notari i advokati“.

Predsjednik Advokatske komore FBiH Branko Marić Feni je kazao da je spomenuta sudska odluka, kojom je utvrđeno da aktuelni Zakon o notarima, odnosno njegove određene odredbe nisu u skladu s federalnim Ustavom, zapravo predstavlja dobitak za građane, jer je, kako navodi, ukinut svojevrsni monopol, te otvorena mogućnost konkurencije, odnosno data prilika građanima da biraju koga će angažirati za određenu vrstu pravnih poslova.

Pojasnio je da su osporenim zakonom, određeni pravni poslovi koji su izvorno pripadali advokatima, praktično preusmjereni, isključivo, na notare, koji štite javni interes, dok su advokati savjetodavci i štite privatni interes.

Ilustracije radi,, članom 73. osporenog Zakona o notarima definirano je da određene poslove mogu vršiti samo notari (ugovori vezani za nekretnine, osnivanje privrednih društava…).

Osporeni članovi Zakona o notarima Federacije Bosne i Hercegovine:

 

Članak 6.
Uvjeti za pristupanje polaganju notarskog ispita

Nakon isteka prijelaznog perioda iz stavka 1. ovog članka, polaganju notarskog ispita može pristupiti samo osoba, koja je najmanje tri godine provela na radu kao notarski pomoćnik u smislu članka 42. stavak 1. ovog zakona.

Članak 27.
Službeno sjedište notara i broj notara

 

Na prijedlog rukovoditelja kantonalnog organa uprave nadležnog za poslove uprave i pravosuđa (u daljnjem tekstu: kantonalni organ za upravu), vlada kantona određuje broj potrebnih notara za područje kantona, kao i njihovo službeno sjedište.
Službeno sjedište notara je općina ili grad koje odredi vlada kantona.
Nakon formiranja Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Notarska komora), prilikom određivanja broja notarskih mjesta, kao i prilikom utvrđivanja službenih sjedišta pribavlja se mišljenje i Notarske komore.
Broj notara određuje se prema broju stanovnika koji žive na području kantona, pri čemu se po pravilu na 20.000 stanovnika treba otvoriti jedno notarsko mjesto, uzimajući u obzir i godišnji broj isprava koje se notarski obrade.
Dvije ili tri općine koje imaju manji broj stanovnika od broja koji je utvrđen u stavku 4. ovog članka, mogu imati jednog notara.

Članak 73.
Pravni poslovi za koje je obvezna notarska obrada isprava

Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava odnose se na:
1. pravne poslove o reguliranju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između osoba koje žive u vanbračnoj životnoj zajednici,
2. raspolaganja imovinom malodobnih i poslovno nesposobnih osoba,
3. pravne poslove kojima se obećava neka činidba kao poklon s tim što se nedostatak notarske forme, u ovom slučaju, nadomješta izvršenjem obećane činidbe,
4. pravne poslove, čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama,
5. osnivačka akta gospodarskih društava i utvrđivanje njihovih statuta, kao i svaka promjena statuta.
Pravni poslovi, za koje, protivno stavku 1. ovog članka, nisu sačinjene notarski obrađene isprave, ništavi su.
Neovisno od odredbe stavka 1. ovog članka, obveze notarske obrade isprava mogu biti predviđene i u drugim zakonima.
Stranke imaju pravo zahtijevati notarsku obradu isprava i za druge pravne poslove, koji nisu navedeni u stavku 1. ili 3. ovog člana.
Odredbe ovog članka vrijede samo tako dugo dok ne budu zamijenjene posebnom regulativom o obvezi notarske obrade isprava, koje ih izričito u cjelini ili u dijelovima stavlja van snage.

Odluka se može preuzeti na linku: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Neustavnost-notarijata-FBiH.pdf

ePravo