Home Sudska praksa BiH Odricanje – Ispis Bosanskog drzavljanstva cijena 2020/2019

Odricanje – Ispis Bosanskog drzavljanstva cijena 2020/2019

75
0

Odricanje – Ispis Bosanskog drzavljanstva cijena 2020/2019

Autor je Advokatska kancelarija Prnjavorac – koja ima preko 27godina pravne prakse u postupcima oko državljanstva BiH.

O autoru članka: Advokatska kancelarija Prnjavorac je usko specijaliziran u području statusnih pitanja u koje spadaju državljanstvo BiH koja bliže podrazumjeva: odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine, sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine,  reviziju državljanstva, propise iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, putnih isprava, priznanja stranih sudskih odluka o razvodu braka i drugih osnovnih građanskih stanja donosimo najčešća pitanja naših klijenata i odgovore na njih; te u toj oblasti ima više od 27 godina advokatske prakse. Oblast koja uređuje državljanstvo i matičnih knjiga u Bosni i Hercegovini je regulisana kroz 90 pravni izvor koji uključuje Konvencije, Zakone, podzakonskih akata, pravilnika, uredbe i druge propisa na državnom i entitetskom nivou Bosne i Hercegovine.

P: Da li punomoć koju ste nam dosatavili a za proceduru odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovne možemo da ovjerim pred Ambasadom Bosne i Hercegovine / Konzulatom Bosne i Hercegovine u inostranstvu ?

Advokat: Punomoć možete ovjeriti pred Konzulatom BiH / Ambasadom BiH – ukoliko Vam je blizu, ukoliko nije možete pred najbližim notarom u inostranstvu.

P: Proceduru odricanja od BIH državljanstva želimo uraditi moje maloljetno dijete i ja kao majka, otac djeteta ne želi raditi proceduru odricanja bosanskog državljanstva ?

Advokat: Postupak je moguće obaviti uz saglanost oba roditelja mldb djeteta, ili uz saglasnost Vas kao majke roditelja, a ako je otac strani državljanin a ne želi da da saglasnost, tada je potreban orginalni dokaz o državljanstvu za roditelja koji je stranac. U koliko je dijete starije od 14 godina, neophodan je i njegova saglasnost.

Kada je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države. U slučaju kada je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom od roditelja oduzeto roditeljsko pravo, prilaže se odluka suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju, sudska odluka se mora priznati u Bosni i Hercegovini.

P: Da li postoji zakonska mogućnost da ne radim proceduru odricanja od BiH državljanstva kako bi stekao državljanstvo SR Njemačke / Austrije / Slovenije…?

Advokat: Na žalost takva zakonska mogućnost ne postoji, jer je Vašim zakonodavstvom zabranjeno posjedovanje dvojnog državljanstva sa državama koje nisu članice Europske unije.

P: Sklopila sam brak u inostranstvu, promjenila prezime te upisala braka u Bosni i Hercegovini u matičnom uredu, moj pasoš BiH i lična karta BIH su trenutno na djevojačko prezime, da li moram izvaditi novi pasoš i novu ličnu na aktuelno prezime ?

Advokat: Nije potrebno vaditi novi pasoš niti ličnu kartu BiH – može se koristiti putna isprava i lična karta na djevojačko prezime – bitno je da je brak uredno upisan u matičnim knjigama, te da ste u rodnom listu i uvjerenju o državljanstvu BiH navedeni sa urednim i aktuelnim prezimenom. Ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena 2020

 

P: Da li Vašu punomoć kao advokata moram prevesti na Njemački / Engleski jezik prije ovjere kod notara ?

Advokat: Punomoć ne prevodite, vrši se ovjera identiteta, notar u inostranstvu vrši samo ovjeru Vašeg identiteta, notar u inostranstvu će navesti: „Der Text der Urkunde ist in einer Sprache abgefasst, deren die Notarin nicht mächtig ist.

P: Da li može maloljetno dijete samo raditi proceduru odricanja od bosanskog državljanstva ? koliko kosta ispis iz bosanskog drzavljanstva 2020

Advokat: Maloljetno dijete samostalno ne može obaviti proceduru odricanja od BiH državljanstva. Sa njim postupak mora proći jedan od roditelja, uz saglasnost onog roditelja koji ne radi proceduru odricanja od državljanstva odnosno ako je roditelj stranac dokaz o stranom državljanstvu roditelja. Samostalno odricanje od BiH državljanstva za maloljetno dijete je moguće samo ako je ranije jedan od njegovih roditelja uradio postupak odricanja od bosanskog državljanstva, a drugi roditelj stranac.

P: U inostranstvu sam zaključila brak i promijenila prezime, da li se to mora prijaviti u Bosni i Hercegovini ?

Advokat: Obavezno, prezime koje imate u inostranstvu mora biti i u Bosni i Hercegovini upisano.

P: Imam 18 godina, dobio sam u inostranstvu garanciju da će mi državljanstvo biti dodijeljeno nakon što se odreknem od državljanstva Bosne i Hercegovine, međutim ja i nemam državljanstvo BiH. Moja mama je državljanin BiH, tata mi je stranac, nisam rođen u BiH, kako je moguće da od mene zahtijevaju odricanje od BiH državljanstva kojeg nemam ?

Advokat: Prema Zakonu o državljanstvu BiH, član 6 (sticanje državljanstva BiH porijeklom), stav 4 navodi: „Ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.“ Dakle u konkretnom slučaju Vi imate pravo na državljanstvo BiH u skladu sa Zakonima BiH, potrebno je da izvršite upise u knjigu državljana BiH, zatim knjigu rođenih BiH, kako bi zatim nakon svih postupak proveli proceduru odricanja od državljanstva BiH.

P: Uradio sam postupak ispisa iz BiH državljanstva u međuvremenu sam izgubio uslove za državljanstvo Norveške / Danske / Švedske, šta da radim – sada sam osoba bez državljanstva ?

Advokat: Zavisno od vaše pravne situacije, a sukladno konvenciji o državljanstvu, postoji rješenje za Vas da se vrati državljanstvo Bosne i Hercegovine i poništi rješenje o prestanku državljanstva BiH.

P: Šta je u pogledu vojske i vojnog roka i državljanstva BiH ?

Advokat: U Bosni i Hercegovini ne postoji obavezni vojni rok.

 

P: Da li mogu da vratim državljanstvo Bosne i Hercegovine, nakon ispisa iz BiH državljanstva ?

Advokat: Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava 1. tač. 1. i 2.., samo ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak. Međutim budići da Bosne i Hercegovina ima ugovor o dvojom državljanstvu samo sa tri države, morate sačekati da BiH postane članica EU – jer samo u tom slučaju većina država odobrava dvojno državljanstvo (među kojima nije Austrija – naime Austrija ne dopušta dvojno državljanstvo niti sa državama članicama EU).

P: Kako se dokazuje državljanstvo Bosne i Hercegovine ?

Advokat: Državljanstvo BiH i državljanstvo entiteta se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu BiH i uvjerenjem o državljanstvu entiteta ili pasošem Bosne i Hercegovine.

P: Moj bračni partner je stranac da li možemo priložiti za proceduru odricanja od BiH državljanstva uvjerenje bračnog partnera države koju nije priznala Bosna i Hercegovina ?

Advokat: Uvjerenja o državljanstvu država koje Bosna i Hercegovina nije priznala se ne prihvataju u postupku odricanja od BiH državljanstva, kao ni postupcima sticanja državljanstva BiH.

P: Ko donosi odluke o sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine ili odricanju od državljanstva ?

Advokat: Odluke o sticanju ili prestanku bosanskohercegovačkog državljanstva donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sarajevo. Molba za sticanje, otpust ili odricanje iz državljanstva BiH mora se neposredno podnijeti Ministarstvu.

P: Zašto je moje rješenje o odricanju BiH državljanstva napisano ćirilićnim pismom ? Ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena 2019 / 2020 ?
Advokat odgovara: Službena pisma u BIH su latinica i ćirilica.

P: Kako može prestati državljanstvo Bosne i Hercegovine ?
Advokat odgovara: Državljanstvo BiH prestaje: odricanjem, otpustom, oduzimanjem ili međunarodnim sporazumom.

P: Zanima nas tumačenje Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegivine nakon donošenja Rješenja od strane Ustavnog suda BiH dana 29.09.2012. godine kojom je utvrđeno da da čl. 17. i 39. stav 1. Zakona o državljanstvu nisu u skladu sa Ustavom BiH.

Odgovor advokata: Odlukom Ustavnog suda BiH broj: U-9/11 od 23.09.2011. godine, utvrđeno je da čl. 17. i 39. stav 1. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 82/05, 43/09 i 76/09), nisu u skladu sa članom I/7.b) i d) Ustava Bosne i Hercegovine i naloženo njeno izvršenje u roku od šest mjeseci. Rješnjem Ustavnog suda BiH broj: U-9/11 od 28.09.2012. godine, utvrđeno je da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije izvršila navedenu Odluku Ustavnog suda BiH u ostavljanom roku, te da navedene zakonske odredbe prestaju da važe narednog dana od dana objavljivanja tog Rješenja u Službenom glasniku BiH. U skladu sa nevedenim, državljani BiH koji su stekli, odnosno koji steknu državljanstvo druge države bez odricanja od državljanstva BiH, ostaju državljani Bosne i Hercegovine, jer je poništavanjem navedenih zakonskih odredbi od strane Ustavnog suda BiH, prestala pravna mogućnost da im nadležni organi BiH utvrde prestanak državljanstva BiH zbog sticanja državljanstva druge države. Državljani BiH koji su se u postupku sticanja drugog državljanstva uradili ispis iz državljanstva BiH, odricanjem od bosanskog državljanstva su postali stranci i navedena Odluka Ustavnog suda BiH nema nikakvog uticaja – nije pravno relevantna za njihov državljanski status. Oni, kao i svi drugi stranci, u postupku eventualnog sticanja državljanstva BiH, moraju ispuniti zakonske uslove propisane odredbama čl. 9.-13. navedenog Zakona (odredbe o naturalizaciji i olakšanoj naturalizaciji).

07.02.2020