Home Vijesti BiH Bajraktarević mora vratiti 600.000 KM CB BiH uz 10 godina zatvora

Bajraktarević mora vratiti 600.000 KM CB BiH uz 10 godina zatvora

930
0

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je 31. marta 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 7. marta 2016. godine u predmetu Nedžad Bajraktarević kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva i branioca optuženog Nedžada Bajraktarevića, dok je žalba punomoćnika oštećene Centralne banke BiH djelimično uvažena te je presuda Suda BiH broj: S1 2 K 018652 15 K od 19. novembra 2015. godine, preinačena u odluci o imovinskopravnom zahtjevu, na način da se optuženi Nedžad Bajraktarević na osnovu člana 198. stav 2. ZKP BiH, obavezuje da plati oštećenoj Centralnoj banci Bosne i Hercegovine iznos od 600.000,00 KM na ime naknade štete nastale izvršenjem krivičnog djela sa zakonskom zateznom kamatom, počev od 26. oktobra 2015. godine, kao sljedećeg dana kada je oštećena postavila svoj imovinskopravni zahtjev, pa sve do isplate, dok se sa preostalim dijelom imovinskopravnog zahtjeva oštećena upućuje na parnicu.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 2 K 018652 15 K od 19. novembra 2015. godine, optuženi Nedžad Bajraktarević oglašen je krivim da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo pronevjera u službi iz člana 221. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH i osuđen na kaznu zatvora od 10 (deset) godina, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Protiv prvostepene presude žalbu je izjavilo Tužilaštvo BiH zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja žalbu Tužilaštva u cjelosti uvaži, pobijanu presudu preinači, te optuženom izrekne kaznu zatvora u dužem vremenskom trajanju.

Branilac optuženog Nedžada Bajraktarevića je žalbu izjavio zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i odluke o kazni i troškovima postupka, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja žalbu uvaži, pobijanu presudu preinači i optuženom izrekne oslobađajuću presudu ili da presudu preinači u pogledu odluke o kazni i optuženom izrekne blažu kaznu i oslobodi ga od naknade troškova postupka, ili pak da presudu ukine i zakaže pretres pred Apelacionim vijećem.

Žalbu je izjavila i oštećena Centralna banka BiH, putem svog punomoćnika, i to zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja žalbu uvaži i presudu u pobijanom dijelu preinači na način da će optuženog obavezati da plati oštećenoj Centralnoj banci BiH iznos od 600.000,00 KM na ime naknade štete nastale izvršenjem krivičnog djela, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 8. decembra 2014. godine kao dana saznanja za štetu pa sve do isplate.

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku.