Home Sudska praksa BiH Zakoni Bosne i Hercegovine

Zakoni Bosne i Hercegovine

285
0

Zakoni Bosne i Hercegovine

Svi zakoni Bosne i Hercegovine na jednom mjestu.

Zakoni Bosne i Hercegovine

Zakoni Federacije BIH

Zakoni Republike Srpske, BiH

Zakoni Brcko distrikt BIH

Za trazenje zakona koristiti CTRL + F

Zakon je normativni akt države BiH koji po točno određenom postupku donosi zakonodavni organ, najčešće skupština (parlament – zavisno od nivou u BiH). Zakon je nakon Ustava BiH najviši i najvažniji pravni akt i svi drugi pravni akti u državi moraju biti s njime u skladu.

Vrste zakona u Bosni i Hercegovini

Postoje tri osnovne vrste zakona[1]:

krivični zakon bavi se kažnjavanjem ljudi koji su počinili zločin
građanski zakon bavi se slučajevima vezanim za ugrožavanje nečijih prava, ponajprije imovinskih, npr. ako jedna osoba prekrši ugovor koji je potpisala s drugom osobom, može biti tužena za nadoknadu štete
međunarodno javno pravo regulira međusobne odnose država. Međunarodno je pravo dijelom određeno sporazumima, konvencijama i deklaracijama. odrednice međunarodnog prava vezane su za višestoljetne običaje.

Zakoni Bosne i Hercegovine, pravni propisi Bosne i Hercegovine

Ustav Bosne i Hercegovine
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima
Ustav Republike Srpske – BiH
Statut Brčko Distrikta BiH
Zakon o Advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
Kodeks Advokatske etike
Statut Advokatske / Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Federacije BiH / Advokatska tarifa FBiH

Zakon o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine – (Sl. Nov. FBiH 53/03 i Sl. n. FBiH 73/05) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH („Sl. FBiH“, broj 98/15

Zakon o parničnom postupku FBiH(Integralni tekst sa izmjenama i dopunama iz 2015.g.)

Povelja o osnovnim načelima Europske odvjetničke profesije i kodeks ponašanja Europskih odvjetnika
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći BiH („Službene glasnik BiH“ broj 83/16 od 04.11.2016)
Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 od 04.04.2016) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 89/18 od 09.11.2018.)

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 i 89/18 – prečišćen tekst)

Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 48/16)
Zakon o radu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/2016 i 66/2018))
Zakon o radu Brčko distrikta BiH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 19/2006 – prečišćen tekst, 19/2007, 25/2008, 20/2013, 31/2014 i 1/2015)
Zakon o faktoringu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/16)
Zakon o porezu na dobit Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/16 i 15/20)
Zakon o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 51/15 od 15.6.2015. g)
Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 58/15 od 21.07.2015. g)
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/14)
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 71/14 od 03.09.2014.g.)
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18 od 24.07.2018.g.)
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine Brčko distrikt BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 29/2016 i 13/2019).)
Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ broj 73/14 i 19/2017 – odluka US))

Zakon o inspekcijama Republike Srpske(„Službeni glasnik RS“ broj 18/20 od 13.03.2020g)

Zakon o obligacionim odnosima FBIH / RS – integralni tekst
Zakon o zaštiti žiranata u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 100/13)
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14 od 19.05.2014.g.)
Zakon o amnestiji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 61/18)
Zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini – („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 36/14 od 12.05.2014)
Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH – („Integralni tekst)
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga – („Službene novine FBiH“ broj 31/14 od 23.4.2014.g.)
Zakon o finansijskom poslovanju FBiH – („Službene novine FBiH“ broj 48/16 od 22.6.2016..)
Zakon o prekršajima Federacije BiH – («Službene novine Federacije BiH», broj 63/14 od 6.8.2014.g.)
Zakon o prekršajima Republike Srpske – (“Sl. glasnik RS”, br. 63/2014, 36/2015 – odluka US, 110/2016 i 100/2017))
Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine – (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 41/07, 18/12, 36/2014 i 81/2015)
Zakon o prekršajima Brčko distrikta BiH – (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 24/2007 i 29/2016)
Zakon o elektroničkom dokumentu – (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 58/14 od 28.7.2014)
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine – («Službene novine Federacije BiH», broj 71/14 od 10.07.2014)
Izborni zakon Bosne i Hercegovine prečišćeni tekst iz 2019.g.
Izborni zakon Republike Srpske – integralni tekst iz 2020g
Zakon o Vijeću ministara BiH («Službeni glasnik BiH», broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08)
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ‘(«Službeni glasnik BiH» broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17)
Zakon o upravi BiH («Službeni glasnik BiH» broj 32/02, 102/09, 72/17)
Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH» broj 23/04)
Zakon o upravnom postupku BiH
Zakon o Centralnoj Banci Bosne i Hercegovine
Zakon o carinskim prekršajima BiH
Zakon o administativnim pristojbama BiH («Službeni glasnik BiH» br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10)
Zakon o republičkim administrativnim taksama (Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Službeni gl. RS br. 65/13 )
Zakon o republičkoj upravi RS (Službeni glasnik RS br. 115/18 )
Zakon o administrativnim taksama RS (Službeni glasnik Republike Srpske br. 100/11 )
Zakon o akcizama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/09, 49/14, 60/14, i 91/2017)
Zakon o koncesijama BiH
Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/2013 i 93/2017)
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj (12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12)
Zakon o državnoj službi u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH broj: br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 – odluka US, 34/2010 – odluka US, 45/2010 – dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 – odluka US)
Zakon o državnoj službi u Brčko distriktu BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj 09/14)
Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu («Službeni glasnik BiH broj 27/04, 63/04, 35/05, 49/09, 40/12)
Zakon o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 50/04, 27/07 i 59/09)
Zakon o sudskoj policiji Bosne i Hercegovine («Integralni tekst)
Zakon o graničnoj kontroli («Službeni glasnik BiH», broj 53/09, 54/10 i 47/14)
Zakon o međunarodnom i medjuentitetskom cestovnom prevozu («Službeni glasnik BiH», broj 1/02 i 14/03)
Zakon o prevozu opasnih materija Republike Srpske («Službeni glasnik RS», broj 15/16)
Zakon o policijskim službenicima BiH («Službeni glasnik BiH», broj 27/04, 63/04, 5/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12)
Zakon o Službi za poslove sa strancima («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj 54/05 i 36/08)
Zakon o tužilaštvu BiH («Sl. glasnik BiH» br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 49/09 i 97/09)
Zakon o Federalnom tužilaštvu Federacije BiH («Službene novine FBiH» br.19/03)
Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst – važeći)
Zakon o tužilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst – stari zakon)
Zakon o tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH 19/07)
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH
Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini
Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini
Zakon o međunarodnom privatnom pravu – Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima («Sl.listSFRJ», BR.43/082 I 72/82 – 1645 «Sl list R BiH» 2/92-5,13/94-189)

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima («Službeni glasnik BiH», broj 53/09 i 58/13)

Zakon o finansiranju političkih partija Bosne i Hercegovine
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane.
Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH («Službeni gl. BiH» broj 28/00, 45/06, 102/09, 62/11, 100/13)
Zakon pristupu informacijama FBiH (Sl. Novine FBiH broj 32/2001)
Zakon o slobodi pristupa informacijama RS (Službeni glasnik RS broj 20/2001)
Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 19, strana: 483)
Zakon o zaštiti od klevete Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH», broj 19/03 i 73/05 )
Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske
Zakon o zaštiti od klevete Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine Službeni glasnik BiH, broj 63; 3.august.2010.g.
Zakon o industrijskom dizajnu BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH (Službeni glasnik BiH, broj 63/10)
Zakon o patentu BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o zaštiti topografije integriranog kola BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o žigu BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Odluka o sprovođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca žiga („Službeni glasnik BiH“ broj 41/12)
Zakon o industrijskom vlasništvu u BiH (Službeni glasnik BiH, broj 3/02)
Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.
Zakon o parničnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 36/04, 84/07, 58/13 i 94/16 – integralni tekst)

Zakon o parlamentarnom nadzoru (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 25/18 od 20.4.2018)

Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10)

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 36/08 i 87/12)
Zakon o strancima (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 88/15)
Zakon o upavnom postupku BiH («Službeni glasnik BiH» broj 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09)
Zakon o eksproprijaciji FBiH (“Službene novine Federacije BiH“ 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 – odluka US i 34/2016)
Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 112/2006, 37/2007, 66/2008 – ispr., 110/2008 i 106/2010 – odluka US, 121/2010 – odluka US, 2/2015 – odluka US i 79/2015)
Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Brčko distriktu BiH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 18/2018 – prečišćen tekst)
Zakon o komasaciji FBiH (“Službene novine Federacije BiH“ broj 57/16)
Zakon o zaštiti ličnih podataka (“«Službeni glasnik BiH» broj 49/06, 76/11 i 89/11)

Zakon o zaštiti potrošaća u BiH (“«Službeni glasnik BiH» broj 25/06 i 88/2015)

Zakon o izvršnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine (Službeni gl. Bosne i Hercegovine br. 18/03)
Krivični zakon Bosne i Hercegovine – (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015 i 35/2018)
Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine – (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/2003, 32/2003 – ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)
Zakon o krivičnom postupku Federacije BiH – Integralni tekst «Službenim novinama FBiH», broj 35/03 28. jula 2003.; Ispravke i izmjene i dopune: SN FBiH: br. 37/03; SN FBiH: br. 56/03; SN FBiH: br. 78/04; SN FBiH: br. 28/05; SN FBiH: br. 55/06; SN FBiH: br. 27/07; SN FBiH: br. 53/07; SN FBiH: br. 9/09, SN FBiH: br. 12/10, SN FBiH 8/13 od 30.01.2013.g. i Službene novine FBiH br: 59/14 od 23.07.2014
Krivični zakon Federacije BiH – (Službene. novine Federacije BiH 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14, 46/16 i 75/2017.)
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Federacije BiH – Integralni tekst („Službeni novine Federacije BiH“, broj 44/98), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/99) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine proglašenog Odlukom Visokog predstavnika od 20.2.2009. g. („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/09).
Zakon o krivičnom postupku RS – („Službene glasnik RS“, broj 53/ 12, 91/2017 i 66/2018))
Krivični zakonik Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” broj 64/17 od 13.07.2017)
Krivični zakon Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” broj 49/03, 70/06, 73/10)
Krivični zakon Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina – Ovo je službena prečišćena verzija navedenog zakona, objavljena u Službenom glasniku BD BiH br. 33/13 i 47/2014 – ispravka 26/2016, 13/2017 i 50/2018)
Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina – Ovo je službena prečišćena verzija navedenog zakona, objavljena u Službenom glasniku BD BiH br. 33/13 i 27/14)
Zakon o sudovima Republike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/2012, 14/2014 – odluka Ustavnog Suda, 44/2015, 39/2016 – odluka Ustavnog Suda i 100/2017)
Zakon o sudovima u Federaciji BiH – (“Službene novine Federacije BiH”, br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14)
Zakon o sudovima u Brčko distrikta BiH – ((“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 18/2020 – prečišćen tekst)
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BiH – (Službene novine FBiH, broj 6/95 i 37/03) i
Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja FBiH i Zakon o dopuni zakona o visini stope zatezne kamate FBiH – Službene novine FBiH broj 101/16
Zakon o visini stope zatezne kamate Federacije BiH – Službene novine FBiH broj 18/20
Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode Federacije BiH – Službene novine FBiH br. 48/2001, 52/2001 – ispr., 42/2006, 28/2013, 66/2014, 86/2015, 34/2018 i 99/2019)
Zakon o zateznoj kamati Repblike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 61/18)
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera – Integralni tekst Ovo je službena prečišćena verzija Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, objavljena u Službenom glasniku BiH br. 12/10
Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine – Integralni tekst sadrži tekst Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04), i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine („Službene glasnik BiH“, br. 46/06, 53/06, 76/06).
Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH – (“Službene novine Federacije BiH”, br. 32/2003, 52/2003 – ispr., 33/2006, 39/2006 – ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i “Službeni glasnik BiH”, br. 42/2018 – odluka Ustavnog Suda)
Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske – Integralni tekst Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 59 od 18. jula 2003, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/2013, 98/2014, 5/2017 – odluka US, 58/2018 – rješenje US BiH i 66/2018)
Zakon o izvršnom postupku Brčko Distrikta BiH – Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 39/2013 i 47/2017)
Zakon o parničnom postupku Federacije BiH – Integralni tekst sadrži tekst Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 5.11.2003. g. i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 73/05, 19/06).
Zakon o parničnom postupku Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS”, br. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 – odluka US, 45/2009 – odluka US, 49/2009 i 61/2013)
Zakon o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje u FBiH – (“Službene. novine FBiH”, br. 62/09, 42/11 i 92/13).
Zakona o upravnom postupku Federacije BiH – Integralni tekst – („Službeni novine Federacije BiH“, broj 2/98), koji je stupio na snagu 28.1.1998. g. i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/99).
Zakona o upravnim sporovima Federacije BiH – („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/05).
Zakon o vanparničnom postupku Federacije BiH – Integralni tekst („Službene novine FBiH“, br. 2/1998, 39/2004, 73/2005 i 80/2014 – dr. zakon)
Zakon o vanparničnom postupku Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS”, broj: 36/09 i 91/16)
Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine – (Sl Glasnik Brčko Distrikta 28/2018)
Zakon o oružju i municiji u Brčko distriktu BiH – (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 39/11, 2/12 i 6/13)
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene – (“„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 53/16 od 22. jula 2016.)
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene – („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 53/16 od 22. jula 2016)
Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH – (“Službeni glasnik BiH” , broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18)
Zakon o cestama Federacije BiH – (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/10, 16/2010 – ispravak i 66/2013)
Zakon o Visokom Sudskom i Tužilačkom Vijeću Bosne i Hercegovine – Integralni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj 25/04), Zakona o izmjenama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 93/05), i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 15/08) proglašenog Odlukom Visokog predstavnika od 15.6.2007. g. („Službeni glasnik BiH, broj 48/07).
Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – Službeni glasnik BiH broj 32/10
Porodični zakon Federacije BiH – Integralni tekst sadrži tekst ZAKON o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 (23.4.2014.))
Porodični zakon Republike Srpske

Porodični zakon Republike Srpske integralni tekst – «Službeni glasnik Republike Srpske broj: 54/2002, 41/2008 i 63/2014)

Porodični zakon Brčko Distrikta BiH
Zakon o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 80/14)
Zakon o naslijeđivanju Bosne i Hercegovine
Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/2009, 55/2009 – ispravka i 91/2016)
Zakon o nasljeđivanju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 36/2017)
Zakon o konkurenciji BiH – Službeni glasnik BiH br. 48/05, 76/07 i 80/09
Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekts iz 2017g.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH», broj 20/13 /13.03.2013.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske 102/12, 108/2013, 82/2015 i 84/19).
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Brčko distrikt BIH – (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 7/2018)
Zakon o vlasničko-pravnim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o uređenju prostora i građenju Republike Srpske – «(“Službeni glasnik RS”, br. 40/2013, 2/2015 – odluka US, 106/2015, 3/2016 – ispr. i 104/2018 – odluka Ustavnog Suda)
Zakon o elektronskom potpisu u Bosni i Hercegovini
Zakon o elektronskom dokumentu FBiH – «Službene novine Federacije BiH», broj 55/13 od 17.7.2013.
Zakon o elektronskom dokumentu RS – «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o elektronskom potpisu RS – «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o Notarima Federacije Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadama notara FBiH
Zakon o Notarima Brčko Distrikta (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” br. 9/2003 i 17/2006)
Zakon o Notarima Republike Srpske – prečišćen tekst 2019
Zakon o pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine
Zakon o federalnom pravobranilaštvu
Zakon o premjeru i katastru nekretnina SR BiH
Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske – “Službeni glasnik Republike Srpske” broj 6/12 iz 2012)
Zakon o Službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o Advokaturi Republike Srpske– Službeni glasnik Republike Srpske 30/07 Objavljeno 20.04.2007
Zakon o Advokaturi Republike Srpske– Službeni glasnik Republike Srpske 80/15 Objavljeno 10.09.2015
Zakon o advokatskoj djelatnosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Republike Srpske BiH/ Advokatska tarifa RS
Kodeks etike advokata advokatske komore Republike Srpske
Disciplinski pravilnik advokatske komore Federacije BiH
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata Republike Srpske
Zakon o rjesavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (“Službeni list Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije”, br. 43/1982, 72/1982)
Zakon o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 64/02, 34/06 i 119/08)
Zakon o javnom redu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15)
Zakon o razvoju malih i srednih preduzeća RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 50/13)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske (“Službeni glasnik RS”, br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 – odluka US i 103/2015)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH (“Službene novine FBiH” br. 13/2018)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH (“Službene novine FBiH” br. 29/98, 49/00, 32/01, 29/03, 73/05, 59/06, 4/09)
Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima (“Službene novine FBiH” broj 104/16 od 30.12.2016.)
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/09)
Zakon o radu FBiH (prečišćeni tekst – “Službene novine Federacije BiH” br. 43/99, 32/00 i 29/03)
Zakon o vijeću uposlenika FBiH “Službene novine Federacije BiH” br. 38/2004)
Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)
Zakon o zdravstvenom osiguranju RS (“Službeni glasnik RS”, br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 – ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 – odluka US i 110/2016)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/10)
Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 62/08)
Zakon o štrajku FBiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 14/2000)
Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 41/16 od 3.06 2016. )
Zakon o poreznoj upravi FBiH (SL. Novine FBiH br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)
Zakon o porezu na dobit FBiH (Službene novine FBIH br. 97 od 31.12.2007., 14/08, 39/09)
Zakon o porezu na dobit Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 1/17)
Zakon o porezu na dobit Brčko distrikt BIH (“Sl. glasnik Brčko d. BiH”, br. 60/2010, 57/2011 i 33/2012)
Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga RS (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15)
Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15)
Zakon o porezu na dohodak FBiH (”Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08 i 9/10, 44/11)
Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske (”Službni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/2016 – ispr. i 66/2018)
Zakon o porezu na nepokretnosti Republike Srpske (”Službni glasnik Republike Srpske”, br. 91/15)
Zakon o porezu na dohodak Brčko distrikt BiH (”Službeni glasnik Brčko distrikt BiH”, br. 60/10)
Zakon o porezu na nekretnine Brčko distrikt BiH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 27/2007 i 52/2018)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost FBiH (“Službeni glasnik BiH” br.9/05, 35/05 i 100/08)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH
Pravilnik o primjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH (Službeni glasnik BIH br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07,100/07, 35/08, 65/10)
Zakon o doprinosima FBiH (Službene novine FBiH 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/2015, 104/2016 i 34/2018)
Zakon o doprinosima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/2017 i 112/2019)
Zakon o deviznom poslovanju FBiH (Službene novine FBIH br. 47 od 04/08/2010)
Zakon o deviznom poslovanju Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2003, 123/2006, 92/2009, 20/2014 i 20/2018)
Zakon o deviznom poslovanju Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 23/2016)
Odluka o iznošenju strane gotovine i čekova (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/10)
Odluka o naćinu i uvjetima naplate za rezidente i nerezidente (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/10)
Odluka o plaćanju, naplati i prijenosu u devizama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/10)
Odluka o uvjetima i naćinu obavljanja mjenjačkih poslova
Zakon o računovodstvu i reviziji BiH (Službeni glasnik BiH 42/04)
Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (Službene novine FBIH 83/09)
Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH (Službene novine FBiH 40/10 i 79/17)
Zakon o radu RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 i 20/07)
Zakon o radu Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” brojevi 08/03, 33/04 i 29/05)
Zakon o rudarstvu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,br. 62/18)
Zakon o rudarstvu RS (“Službeni glasnik Republike Srpske”,br.10/95,18/95, 10/98, 63/02, 69/02 i 86/03)
Zakon o rudarstvu FBiH
Zakon o stočarstvu FBiH (“Službene novine Federacije BiH», broj 66/13 /28.8.2013./)
Zakon o stočarstvu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske», broj 44/15)
Zakon o električnoj energiji RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/02; 29/03; 86/03; 111/04; 60/07; 114 /07)
Zakon o električnoj energiji u FBiH („Službene novine Federacije BiH br: 66/13 od 28.08.2013.)
Zakon o energetskoj efikasnosti Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 22/17 (24.3.2017.).)
Zakon o energetskoj efikasnosti RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13)
Zakon o zaštiti životne sredine RS(”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 53/02 i 109/05)
Zakon o veterinarstvu u Republici Srpskoj (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 75/2017)
Zakon o transfuzijskoj djelatnosti (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/15)
Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske (integralni tekst – “Sl. glasnik RS”, br. 124/2008, 3/2009 – ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015 i 18/2016 – odluka US))
Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske i Zakon o izmjenama i dop. zakona o stvarnim pravima RS
Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH br: 66/13 i 100/13)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH(“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 11/2001, 8/2003, 40/2004 i 19/2007) )
ORJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete (‘Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH održanoj dana 27.01.2016 g. razmatrani su i prihvaćeni)
Zakon o hraniteljstvu Federacije BiH (”Službene novine FBiH”, broj 19/17 (15.3.2017.)
Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 12/2004)
Zakon o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (”Službene novine FBiH”, br. 24/05 i 36/10)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju RS (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 82/15)
Zakon o osiguranju imovine i lica FBiH
Zakon o posredovanju u privatnome osiguranju (“Službene novine FBiH”, br. 22/05)
Zakon o osiguranju Federacije BIH (“«Službene novine Federacije BiH», broj 23/17 (29.3.2017.)
Zakon o društvima za osiguranje RS (”Sl. glasnik Republike Srpske br. 17/05, izmjene u br. 01/06 i 64/06)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti RS (”Sl. glasnik Republike Srpske” br. 12/09)
Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti (“Sl. glasnik Republike Srpske” br. 17/05, izmjene u br. 64/06)
Zakon o posredovanju u osiguranju RS (“Sl. glasnik Republike Srpske” br. 17/05, izmjene u br. 64/06)
Zakon o tržištu vrijednostnih papira FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12)
Zakon o investicijskim fondovima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08 i 25/17)
Zakon o investicionim fondovima RS (“Službeni glasnik RS”, br. 92/2006, 82/2015 i 94/2019)
Zakon o stečajnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br: 29/03, 33/04, 42/06, 4/17 i odluka Ustavnog suda 52/2018))
Zakon o stečajnom postupku RS („Službeni glasnik RS“ br. 67/02; 77/02; 38/03; 96/03; 68/07; 12/10 i 16/10)
Zakon o stečaju Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br. 16/16; od 11.02.2016)
Zakon o preuzimanju dioničkih društava FBiH
Zakon o preuzimanju dioničkih društava FBiH(„Službene novine Federacije BiH“ br: 77/15 od 07.10.2015.
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH – (“Službene novine Federacije BiH”, br. 81/15)
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH – Neslužbeni prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 07/09, 75/13)
Zakon o likvidacinom postupku FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 29/03)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 82/19)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 64/02)
Zakon o privatizaciji preduzeća FBiH («Integralni tekst»)
Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama (Službene novine Federacije BiH», broj 55/12 od 27.6.2012.)
Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije («Integralni tekst»)
Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka FBiH («Integralni tekst»)
Zakon o privrednim društvima Republike Srpske (“Sl. glasniku RS”, br. 127 od 31.12.2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017 i 82/2019).
Okvirni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH, (Službeni glasnik BiH br. 42/04)
Zakona o politici direktnih stranih ulaganja BiH (Službeni glasnik BiH br. broj 17/98, 13/03 i 48/10) i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o politici stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini ((„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 22/15 od 16.3.2015. godine)
Zakon o stranim ulaganjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 61/01, 50/03 i 77/15)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 21/18 od 19.03.2018)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 25/02 i 24/04, 52/11 i 68/13)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, (Službene novine FBiH br. 27/05 68/05, 43/09 i 63/14)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Službeni glasnik RS broj 67/13, 15/16 i 84/2019)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH (Službeni gl. Brčko distrikt BiH broj 15/05)
Zakon o APIF Republike Srpske (Službeni glasnik RS br. 96 od 27. oktobra 2005, 74/10, 68/13)
Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Službeni glasnik BiH br. 76/06)
Zakon o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Službeni glasnik BiH br. 100/08)
Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Službeni glasnik BiH br. 32/10)
Zakon o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS, Službeni glasnik RS br. 74/10
Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BD, (Službeni glasnik BD br. 8/07)
Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BD, (Službeni glasnik Brčko Distrikt br. 59/10)
Informacija o novoj klasifikaciji djelatnosti BiH
Odluka o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, (Službeni glasnik BiH br. 47/10)
Klasifikacija djelatnosti BiH 2010, (Službeni glasnik BiH br. 59/10)
Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, (Službeni glasnik RS br. 119/10)
Klasifikacija djelatnosti sa opisima za Republiku Srpsku
Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 104/11)
Zakon o volontiranju RS (“Službeni glasnik RS” broj 89 / 13)
Zakon o uslugama RS (“Službeni glasnik RS” broj 89 / 13)
Zakon o javnim putevima RS (“Službeni glasnik RS” broj 89 / 13)
Klasifikacija – Skraćena lista naziva djelatnosti za Republiku Srpsku
Obrazac prijave za registraciju poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Zakon o matičnim knjigama Federacije BiH (“Službene novine FBiH” broj 37/12 i 80/14)
Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 111/09 i 43/13 i 66/18)
Zakon o matičnim knjigama Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj 58/11)
Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga FBiH (“Službeni glasnik Federacije BiH” broj 51/13, 55/2013, 82/2013 i 6/2015))
Zakon o ličnom imenu FBiH, (“Službene novine FBiH” broj 7/12)
Zakon o ličnom imenu Republike Srpske, (“Službeni glasnik RS” broj 82/19)
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti , (Sl. glasnik BiH, br. 53/09)
Zakon o stomatološkoj djelatnosti FBIH (Službene novine Federacije BiH», broj 37/12 (03.05.2012. )
Zakon o vinu FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 55/12 (27.06.2012.)
Zakon o volontiranju FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 110/12 (21.12.2012. )
Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH
Zakon o liječništvu FBiH, «Službene novine Federacije BiH», broj 56/13 /17.07.2013./
Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom FBIH «Službene novine Federacije BiH», broj 59/18 (27.7.2018.)
Zakon o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH», broj 48/15)
Zakon o igrama na sreću Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske», broj 22/19)
Zakon o bankama Federacije BiH (“«Službene novine Federacije BiH», broj 27/17 (12.4.2017.)
Zakon o bankama FBiH (“Sl. nov. FBiH” broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03)
Zakon o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/16)
Zakon o mikrokreditnim organizacijama FBiH ((“Službene novine Federcije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00- visoki predstavnik (45/00 – potvrda Parlament), 58/02 – visoki predstavnik, 13/03 – visoki predstavnik, (19/03- potvrda Parlament), 47/06 – visoki predstavnik, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12)

Zakon o lizingu FBiH («Službene novine FBiH broj 85 od 26.12.2008. g.) i Zakon o dopuni zakona o lizingu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu FBiH («Službene novine FBiH broj 104/16 od 30.12.2016.)

Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH (Službene novine Federacije BiH», broj 48/15)
Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 75/17 (04.10.2017 )
Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 111/12 /26.12.2012./ )
Zakon o agenciji za bankarstvo RS («Službeni glasnik Republike Srpske broj 59/13 )
Zakon o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske (integralni tekst)
Zakon o agenciji za za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
Pravila postupanja ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (“Sl. Glasnik BiH broj 20/02, 18/05, 100/08, 75/09 i 58/13”)
Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/20)
Zakon o čeku FBiH (Službene novine Federacije BiH, br. 32/00)
Zakon o mjenici FBiH (Službene novine Federacije BiH, 32/00, 28/03)
Zakon o mjenici Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske 32 od 14.07.2001)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH (Službene novine FBiH, broj 35/09)
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva FBiH (Službene novine Federacije BiH, br 19/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Službene novine FBiH, broj 25/09)
Zakon o vještacima Federacije BiH
Zakon o vještacima Republike Srpske
Zakon o arhivskoj građi i arhivu Bosne i Hercegovine
Zakon o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br: 30/03, 42/04, 50/08 i 76/11)
Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br: 39/09)
Zakon o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br: 43/09)
Zakon o arhivskoj građi FBiH
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine FBiH“ broj 66/13 /28.8.2013./
Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 52/09)
Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji („Službene novine FBiH“ broj 72/16)
Zakon o zaštiti prirode („Službene novine FBiH“ broj 66/13 /28.8.2013./
Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 52/14 /05.06.2014./
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 100/13 od 23.12.2013)
Austrijski građanski zakonik ( OGZ ) – Objavljen 01.juna.1811g.
Uredba o stalnim sudskim tumačima FBiH
Pravilnik o uslovima, načinu i postuku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distrikt BiH
Zakon o geološkim istraživanjima RS – (Službeni glasnik RS broj: 110/13)
Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH – (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH – (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama sudija i tužilaca u Brčko distrikt BiH – (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj – (Službeni glasnik RS broj: 66/18)
Zakon o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske – (Službeni glasnik RS broj: 66/18)
Zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske – (Službeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS – (Službeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske – (Službeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture RS – (Službeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske – (Službeni glasnik RS broj: 62/17)
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju – (Službeni glasnik RS broj: 62/17)
Zakon o postupku medijacije BiH – (Službeni glasnik BiH broj: 37/04)
Zakona o jedinstvenom matičnom broju – (Službeni glasnik BiH broj: 32/01, 63/08, 103/11, 87/13 i 84/2015)
Pravilnik o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranim državljanima (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/02,  2/09),
Zakon o putnim ispravama BiH – (Službeni glasnik BiH broj: 4/97, 1/99, 9/99, 19/01, 27/00, 32/00, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13)
Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine – (Službeni glasnik BiH broj: br. 32/01, 56/08, 58/15)
Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH – (“Sl. glasnik BiH”, br. 44/2003, 52/2004, 34/2007, 4/2008, 50/2008 – dr. zakon, 49/2009, 32/2013 i 91/2017)
Zakon o ličnoj karti državljana BiH – (Službeni glasnik BiH broj: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12)
Zakon o državljanstvu BiH – (Službeni glasnik BiH broj: 4/97,13/97,41/02,6/03, 14/03, 76/09, 87/13)
Zakon o državljanstvu FBiH – (Službene novine Federacije BiH br. 43/01 i 22/09, 80/11)
Zakon o državljanstvu Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” br: 17/00, 64/05, 58/09, 18/10)
Zakon o azilu u Bosni i Hercegovini – (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 11/16 od 19.02 2016.)
Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini – (“Sl. glasnik BiH”, br. 33/2004, 56/2008 i 62/2011)
Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka BiH– (integralni tekst)
Zakon o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj – (“Službeni glasnik RS” br: 58/16)
Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama RS – (“Službeni glasnik RS” br: 106/15)
Zakon o hrani – (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 19/17 od 27.02.2017.g.)
Zakon o turizmu Republike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 45/17 od 18.05.2017.g.)
Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 45/17 od 18.05.2017.g.)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju – (“Službeni glasnik RS” br: 41/18 od 25.05.2018.g.)
Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – (“Službeni glasnik RS” br: 44/17 od 16.05.2017.g.)
Zakon o upotrebi znakovnog jezika Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” br: 62/18.g.)
Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata RS – (“Službeni glasnik RS” br: 62/18.g.)
Zakon o željeznicama Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” br: 19/17 od 27.02.2017.g.)

Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica – (“Službene novine FBiH 33/04, 56/05,70/07, 9/10 i 90/17)

Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine FBiH broj 54/19 /31.7.2019.)
Zakon Brčko distrikata BiH o izboru i promjeni entitetskog državljanstva – («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj 32/09)
Zakon o Gradu – TuzlaZenicaŠiroki BrijegBihać – («Službene novine Federacije BiH», broj 80/14) Zakon o Gradu Zvornik, Zakon o gradu Istočno Sarajevo
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa – (Službeni list SRBiH broj: 37/1971, 39/75 i 42/89 )
Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 52/19)
Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 54/19)
Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 54/19)
Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», 37/2012, 90/2016 i 94/2019))
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH – (“Službene novine FBiH”, br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 – rješenje US BiH, 45/2016, 19/2017 – drugi zakon i 40/2018)

Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompentencijama Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», 8/20)

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica FBiH – (“Službene novine Federacije BiH“, broj 28/20)
Zakon o sudskim taksama Republike Srpske
Zakon o sudskim taksama Brčko distrikt BiH
Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o administrativnim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o sudskim taksama Tuzlanskog Kantona
Zakon o sudskim taksama Hercegovačko neretvanskog kantona
Zakon o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona
Zakon o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine
Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju Bosne i Hercegovine
Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske
Pravilnik o ulasku i boravku stranaca u BiH
Pravni pojmovi
Bankarsko pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Stvarno pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Sudska praksa Brčko distrikt BiH 1/2
Sudska praksa Brčko distrikt BiH 2/2
Evropska konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih Naroda od 13.05.1946.g.
Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961
Uredba o ratifikaciji Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava
Osnovni principi o nezavisnosti pravosuđa Ujedinjenih nacija
Preporuke Vijeća Evrope o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi sudija
Evropska povelja o statusu sudija
Kodeks sudijske etike i Kodeks tužilačke etike
Konvencija o pravu djeteta
Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije
Evropska socijalna povelja
Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama
Opća deklaracija o pravima čovjeka
Povelja Ujedinjenih Nacija
Evropska Povelja o učešću mladih u životu na općinskom i regionalnom nivou
Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi
Medjunarodna konvencija o sprećavanju svih oblika rasne diskriminacije
Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (iz 1979.)
Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena
Konvencija protiv torture
Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Fakultativni Protokol uz međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Konvencija o smanjenju broja apatrida iz 1961.g.
Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica
Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnjih knjiga na više jezika – od 8 septembra 1976
Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta od 26. oktobra 1973.
Konvencija o sukobima zakona u pogledu oblika testamentarnih odredaba od 5. oktobra 1961.
Konvencija o međunarodnom upravljanju ostavinama od 2. oktobra 1973
Konvencija o sudskoj nadležnosti i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima od 27.09.1968.
Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka od 10. juna 1958.
Konvencija o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima
Konvencija o zakonu koji se primenjuje na saobraćajne nezgode od 4.maja 1970.
Konvencija o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima od 25.oktobra 1980.
Konvencija o građanskom postupku od 1.marta 1954.
Konvencija o pribavljanju u inostranstvu dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima od 18. marta 1970.
Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima od 15. novembra 1965.
Konvencija o zastarjelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe
Evropska konvencija o obaveštenjima o stranom pravu od 7. juna 1968.
Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20. juna 1956.
Konvencija o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država od 18.marta 1965.
Evropska konvencija o državljanstvu
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 1
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 2
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 3
Priznanje stranih javnih isprava u Bosni i Hercegovini
Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu
Brogan i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 11209/84, 11234/84, 11266/84 i 11386/85
Foks, Kembel i Hartli protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 12244/86, 12245/86 i 12383/86
Lorenco Bozano protiv Republike Francuske aplikacije br. 9990/82
K. F. protiv Njemačke aplikacije br. 25629/94
Hini i Makginis protiv Republike Irske aplikacije br. 34720/97
Loles protiv Republike Irske
Edvards protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 13071/87
Boner protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 18711/91
Opuz protiv Turske aplikacije br. 33401/02
Jecius protiv Litvanije aplikacije br. 34578/97
S.B.C protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 39360/98
Tiodor Kamasinski protiv Republike Austrije aplikacije br. 9783/82
Amosi Salibiaku protiv Republike Francuske aplikacije br. 10519/83
Heiko PREHN protiv Njemačke aplikacije br. 40451/06
Džozef Grejndžer protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 11932/86
E.B. protiv Francuske aplikacije br. 43546/02
A i drugi protiv Danske aplikacije br. 20826/92
Etore Artiko protiv Republike Italije aplikacije br. 6694/74
Slobodan Kostovski protiv Kraljevine Holandije aplikacije br. 11454/85
Saadi protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 13229/03
Burdov protiv Rusije aplikacije br. 33509/04
Zeki Aksoj protiv Turske aplikacije br. 21987/93
Salman protiv Turske aplikacije br. 21986/93
Varnava i drugi protiv Turske
A. i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 3455/05
Dorson protiv Holandije aplikacije br. 20524/92
Vitold Litva protiv Poljske aplikacije br. 26629/95
Schalk i Kopf protiv Austrije aplikacije br. 30141/04
Dragojević protiv Hrvatske aplikacije br. 68955/11
Odluka Evropkog suda za ljudska prava predmetu W. R. protiv Austrije
Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na BiH
Radomir Stjepanović i Rajka Stjepanović Bosne i Hercegovine aplikacije br. 13207/12
Muslija protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 32042/11
Đurić i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 79867/12, 79873/12, 80027/12, 80182/12, 80203/12
Al Hamdani protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 31098/10
Avdić i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 28357/11, 31549/11 i 39295/11
AL HANCHI protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 48205/09
Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 60642/08
Bobić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 26529/10
Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Ćosić i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Đokić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 6518/04
Đukić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 4543/09
Halilović protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 23968/05
Hadžić i Suljić protiv BiH aplikacije br. 39446/06 i 33849/08
Ignjetić i drugi protiv BiH aplikacije br. 6179/08, 12453/10, 17809/10 i 17208/11
Jeličić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 41183/02
Janjić i drugi protiv BiH aplikacije br. 29760/0 6, 48249/07, 4707/08 i 17792/10
Karanović Duško protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 39462/03
Kudić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 28971/05
Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine – od 18.juli.2013g. – odluka Ustavnog suda BiH koja je prethodila – AP 1785/06
Milisavljević protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 7435/04
Momić i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 6495/09
Palić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 4704/04
Pejaković i drugi protiv BiH aplikacije br. 337/04, 36022/04 i 45219/04
Pralica protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 38945/05
Rodić Milorad i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 22893/05
Runić i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 27996/06 i 34836/06
Suljagić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 27912/02
Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 5920/04 i 67396/09
Šobota-Gajić Vera protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 27966/06
Tokić i drugi protiv BiH aplikacije br. 12455/04, 14140/05, 12906/06 i 26028/06
Tomić i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 14284/08
Jusuf ALIBAŠIĆ protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 18478/08
Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 16332/18 od 01/10/2019
Odluke o dopuštenosti:
Ališić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 60642/08
Arežina protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 66816/09
Berić Dušan protiv Bosne i Hercegovine
Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Destilacija PLC protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 11683/08
Halilović Ismet protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 21206/07
Halilović Mirsad protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 23968/05
Janković Dušan protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 5172/03
Jeličić Ruža protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 41183/02
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad protiv BiH aplikacije br. 45541/04 i 16587/07
Kudumija i drugi protiv BiH aplikacije br. 28223/08, 56190/08 i 239/11
Lukić Spasoje protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 34379/03
Mirazović Dragan protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 13628/03
Prevljak i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 127/10
S.V i S.V protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 31989/06
Boban Šimšić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 51552/10
Škobić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 16679/02
Višnjevac Milenko protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 2333/04
Zadrić Josip protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 18804/04
Presuda Ustavnog suda FBiH 15-10 Neustavnost zakona o notarima FBIH
Presuda Ustavnog suda FBiH U 22 / 16 Neustavnost zakona o notarima FBIH
Presuda Ustavnog suda FBiH AP 1634 / 18 Uknjižba vojne imovine na BiH sa RS
Stručna publikacija:
Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2015. godinu
Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2014. godinu
Analiza radnog zakonodavstva u BiH
Zabrana diskriminacije prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima
Pravosuđe po mjeri djeteta u kontekstu krivičnog prava
Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti – član 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima
Vodič Vijeća Evrope za dobru praksu u pogledu domaćeg pravnog lijeka
Priručnik o europskom antidiskriminacijskom pravu
Priručnik za polaganje advokatskog ispita
Stručna publikacija: Medunarodna pravna pomoc BiH I
Stručna publikacija: Medunarodna pravna pomoc BiH II
Stručna publikacija: Prirucnik za polaganje strucnog upravnog ispita
Stručna publikacija: Prirucnik za izradu pravnih propisa
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine
Stručna publikacija: Vodic kroz medijaciju u Bosni i Hercegovini
Stručna publikacija: Da li ste upoznati sa Vasim pravima
Stručna publikacija: Kako postupiti u slučajevima nezakonitog odvođenja i/ili zadržavanja djeteta
Stručna publikacija: Terminološki rječnik europskih/evropskih integracija
Pristup sudskim predmetima putem interneta
Alternativno rješavanje sporova
Glavna rasprava i sudske odluke
Ispitivanje tužbe i pripremno sudsko ročište
Izrada presude u građanskim stvarima
Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima
Modul za naknadu štete
Radno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine
Sudske mjere obezbdjeđenja
Ugovori
Upravljanje sudskim postupkom
Vanparnični postupak
Vanparnični sudski postupak
Vanredni pravni lijekovi
Žalbeni sudski postupak i rasprava pred drugostepenim sudom
Izvršna i upravna oblast
Izvršna i vanparnična oblast
Krivična oblast
Najvažnije odredbe Zakona o parničnom postupku
Nosioci pravosudnih funkcija i društvo
Ravnopravnost spolova i Europska konvencija
Djeca u konfliktnim razvodima
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini
Sudska praksa Brčko distrikt BiH 1/2
Sudska praksa Brčko distrikt BiH 2/2
VSTV BiH – godišnji izvještaji
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2004. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2005. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2006. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2007. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj za 2008. god dio: 1 2 3 4 5 6 7 8
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2009. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2010. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2011. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2012. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2013. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2014. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2015. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2016. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2017. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2018. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine – Godišnji izvještaj VSTV-a za 2019. g.
Desetljeće utemeljenja i rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Zadnji update Zakona BiH: 15.08.2020