Home Obrazovanje Sudska praksa Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Bosne i Hercegovine

1443
0

Sudska praksa Bosne i Hercegovine

Na ovom mjestu se nalazi najveca zbirka sudske prakse Bosne i Hercegovine, koju autor non stop dopunjava novom sudskom praksom.

U Bosni i Hercegovini (Federacija BiH, Republika Srpska, Brcko distrikt BIH) sudska praksa nije neposredan izvor prava, ali pošto sudovi primjenjuju pozitivno pravo i svojim odlukama daju uputstva za praktičnu primjenu važećih propisa, predstavlja bitan faktor u tumačenju pojedinih zakonskih odredbi, popunjavanju pravnih praznina i uspostavljanju vladavine prava. Jedna od obaveza koju je Bosna i Hercegovine (Federacija BiH, Republika Srpska, Brcko distrikt BIH) preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine (Federacija BiH, Republika Srpska, Brcko distrikt BIH) je da osigura ujednačenu primjenu zakona na cjelokupnoj državnoj teritoriji BiH i pravnu sigurnost, što je sastavni element principa vladavine prava. Autor ove sudske prakse je Advokatska kancelarija Prnjavorac.

Bankarsko pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Bankarsko pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Stvarno pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Stvarno pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Stambeno pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Stambeno pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Parnični postupak – sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Parnični postupak – sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Porodično pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine
Privredno pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Privredno pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Penziono pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/1
Penziono pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Porezno pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Porezno pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Podjela bračne stečevine – sudska praksa Bosne i Hercegovine
Nasljedno pravo – u sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Nasljedno pravo – u sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Nadležnost sudska praksa Bosne i Hercegovine
Mjenica u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Mjenica u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Ugovori – Obligaciono pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Ugovori – Obligaciono pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Obligaciono pravo – Opći dio – sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Obligaciono pravo – Opći dio – sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Naknada štete – Obligaciono pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Naknada štete – Obligaciono pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Pravo osiguranja – Obligaciono pravo – sudska praksa Bosne i Hercegovine
Priznanje stranih sudskih odluka – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Eksproprijacija – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Eksproprijacija – sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Radno pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Radno pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Razvod braka – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Upravno pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Upravno pravo – u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Izvršni postupak – sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Izvršni postupak – sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Krivično materijalno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Krivično materijalno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Krivično procesno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Krivično procesno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Tags: Sudska praksa Bosne i Hercegovine, sudska praksa Republike Srpske, Sudska praksa Brcko distrikta BIH, sudska praksa Federacije BIH