Home Zakonodavstvo Novi Zakon o porezu na dobit Federacije BiH

Novi Zakon o porezu na dobit Federacije BiH

1039
0

Novi Zakon o porezu na dobit Federacije BiH

Svrha novog Zakona o porezu na dobit Federacije Bosne i Hercegovine, koji je objavljen u „Službene novine Federacije BiH“, broj 15/16 jeste osiguravanje javnih prihoda za Federalni i proračune kantona. Ovo je jedan od reformskih zakona fiskalnog sustava Federacije BiH i kompatibilan je sa ostalim propisima. Također, Zakon je urađen uz suradnju i preporuke MMF.

Pitanja koja regulira ovaj zakon jesu određivanje metodologije obračuna poreza i definiranje obveznika ovog poreznog oblika. Zakon proširuje poreznu bazu na dva načina: većim obuhvatom poreznih obveznika i većim obuhvatom oporezivih prihoda. Proširenje porezne osnovice i broja poreznih obveznika je potrebno da bi bila podržana borba protiv porezne evazije, kao i unaprjeđenje rasta.

Cilj zaštite porezne osnovice je i prikupljanje javnog prihoda obzirom na ekonomska kretanja i njihov utjecaj na proračune. S druge strane, utjecaj Zakona će imati implikacije i na izvršavanje proračuna FBiH i kantona kada je, uz ostalo, riječ o otplati kamata i vanjskog i unutarnjeg duga FBiH, transferima za invalidnine, poljoprivredu i razvojne projekte, za raseljene i izbjegle osobe, za tekuće transfere kantonima i niže razine vlasti, javnim poduzećima za kapitalne investicije.

Kako je obrazloženo, u provedbi Zakona o porezu na dobit FBiH, koji je u primjeni od 2008. godine, uočeno je niz slabosti koje se najviše ogledaju u uskoj i fleksibilnoj poreznoj osnovici, te nedorečenosti pravne norme. Prema dosadašnjim istraživanjima, udio poreza na dobit u ukupnim javnim prihodima FBiH se u razdoblju od 2008. do 2013. godine kretao unutar raspona 2,3 – 3,8 posto, dok je regionalni prosjek udjela izravnih poreza u ukupnim javnim prihodima 17,5 posto. Mali udjel poreza na dobit u ukupnim prihodima posljedica je i niske stope poreza na dobit od deset posto, dok je u državama unutar EU ta stopa od 20 do 33 posto.

Kod definiranja poreznog obveznika primijenjeno je načelo rezidentnosti ili neograničene porezne obveze, što podrazumijeva oporezivanja cjelokupne ostvarene dobiti bez obzira odakle potječe, u kombinaciji s načelom teritorijalnosti, ili načelom ograničene porezne obveze koje podrazumijeva oporezivanja prihoda ostvarenih na domaćem teritoriju (poreznu osnovicu čini prihod ostvaren u FBiH). Shodno navedenom, rezident Federacije BiH podliježe neograničenoj poreznoj obvezi za cjelokupnu dobit ostvarenu poslovanjem na tržištu u i izvan BiH, dok nerezident podliježe ograničenoj poreznoj obvezi, odnosno samo za prihode koje je ostvario poslovanjem na teritoriju Federacije BiH.

Porez na dobit plaća se po stopi od deset posto na poreznu osnovicu utvrđenu u poreznoj bilanci.

Porezu na dobit ne podliježu Centralna banka BiH, tijela državne, federalne i kantonalne uprave i lokalne samouprave, te federalne, kantonalne i lokalne ustanove, zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, turističke zajednice, sportska društva i savezi, fondacije, zaklade, ustanove, humanitarne organizacije, pravne osobe kojima je posebnim propisima povjereno vršenje upravnih poslova iz nadležnosti organa uprave. Izuzete su i druge pravne osobe koje su registrirane za obavljanje neprofitne djelatnosti u FBiH i koje ostvaruju prihode po osnovi prihoda iz proračuna ili javnih fondova države, FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, prihoda po osnovi sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, članarina, naknada kao i prihoda od prodaje ili prijenosa dobara, osim dobara za obavljanje djelatnosti na tržišnoj osnovi.

Zakona predviđa i porezne poticaje po osnovi investiranja. Tako se obvezniku koji investira iz vlastitih sredstava u proizvodnu opremu u vrijednosti većoj od 50 posto ostvarene dobiti tekućeg poreznog razdoblja, umanjuje obveza obračunatog poreza na dobit za 30 posto iznosa u godini investiranja. Obvezniku koji u pet uzastopnih godina investira iz vlastitih sredstava ukupno 20 milijuna KM, s tim da u prvoj godini investira četiri milijuna KM, ovo umanjenje u godinama investiranja iznosi 50 posto iznosa.

Propisano je i otklanjanje dvostrukog oporezivanja kod poreznih obveznika, rezidenata FBiH koji imaju poslovne jedinice u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu BiH ili u inozemstvu. Ovim poreznim obveznicima priznaje se porez na dobit koji su platili izvan FBiH, ali samo do visine poreza koji bi platili na tako obračunate prihode i rashode sukladno ovom zakonu. Izdvojeni su obveznici s poslovnim jedinicama unutar i izvan BiH zbog primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje BiH ima potpisane s drugim državama. Također je izdvojeno i priznavanje plaćenog poreza po odbitku u inozemstvu po osnovi ostvarenog prihoda rezidenta FBiH.

www.bosna-forum.eu