Petak, 3 Jula, 2020
Home Authors Posts by ePravo.ba

ePravo.ba

737 POSTS 0 COMMENTS

Pausalne tvrdnje kao osnov za pobijanje presude

0

PAUŠALNE TVRDNjE KAO OSNOV ZA POBIJANjE PRESUDE Zakon o krivičnom postupku član 311 stav 2 Žalbom se presuda neosnovo pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka paušalnim tvrdnjama da postupanje predsjednika vijeća može biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje presude. Obrazloženje: "U žalbi se ističe da je obrazloženje pobijane presude nerazumljivo i protivrječno iz razloga što se izrekom pobijane presude optuženi...

Nerazumljivost i protivrijecnost izreke presude

0

NERAZUMLjIVOST I PROTIVRJEČNOST IZREKE PRESUDE Zakon o krivičnom postupku član 311 stav 1 tačka j) Samo u situaciji kada nedostaje bilo kakvo obrazloženje odluka sadržanih u izreci presude ili u slučaju potpunog izostanka obrazloženja u vezi sa odlučnim činjenicama, može se govoriti o bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka j) ZKP. Obrazloženje: "Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz...

Rad od kuce u vrijeme vanredne situacije izazvane koronavirusom

0

RAD OD KUĆE U VRIJEME VANREDNE SITUACIJE IZAZVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19) Zakon o radu član 26 Poslodavac koji želi da ugovori povremeni ili stalni rad radnika kod kuće ili u drugom prostoru koji osigura radnik dužan je da radniku ponudi otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, međutim, imajući u vidu globalnu pandemiju koronavirusa (COVID-19), poslodavac ove mjere može sprovesti na drugačiji način,...

Ostvarivanje prava na naknadu place za vrijeme globalne pandemije koronavirusa

0

OSTVARIVANjE PRAVA NA NAKNADU PLAĆE ZA VRIJEME GLOBALNE PANDEMIJE NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19) Zakon o radu član 81 stav 3 Pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv, kao što je to slučaj sa globalnom pandemijom novog koronavirusa (COVID-19), radnik ostvaruje u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o...

Evidentiranje odsustva roditelja mldb djeteta za vrijeme trajanja stanja nesrece izazvane korona virusom

0

EVIDENTIRANjE ODSUSTVA RODITELjA MALODOBNOG DJETETA ZA VRIJEME TRAJANjA STANjA NESREĆE IZAZVANE KORONAVIRUSOM Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu član 8 Poslodavac koji u skladu sa preporukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine datim u cilju preveniranja širenja virusa COVID-19 omogući odsustvo radniku - roditelju malodobnog djeteta do desete godine, dužan je da to navede...

Pravo trećeg lica na ostvarivanje prava na naknadu štete iz saobraćajne nezgode

0

PRAVO TREĆEG LICA NA OSTVARIVANjE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE IZ SAOBRAĆAJNE NEZGODE Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti član 22 stav 3 Supruga osiguranika koji je skrivio nesreću u kojoj je šteta nastala snosi posljedice eventualne krivnje svog bračnog druga pa kao oštećena ima pravo na naknadu štete samo po osnovu...

Pravo radnika na naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor

0

PRAVO RADNIKA NA NAKNADU ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNjI ODMOR Zakon o radu član 88 Radniku kom je radni odnos prestao zbog gubitka radne sposobnosti, a ne zbog prelaska na rad kod drugog poslodavca, ni zbog odlaska u starosnu penziju, niti se radi o radniku kojem prestaje radni odnos na određeno vrijeme, ne pripada pravo na naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor. Obrazloženje: "Iz predmetne tužbe...

Presuda broj U-29/18

0

PRESUDA BROJ: U-29/18 ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 22/2020) Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i jedne trećine poslanika u Skupštini Posavskog kantona za utvrđivanje ustavnosti člana 6. st. (4), (5) i (6) Zakona o koncesijama, na osnovu člana IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave, održanoj...